• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
  معرفی

  بخش تحقيقات آبخيزداري

    بخش تحقیقات آبخیزداری از سال 1373 همزمان با تصویب و تاسیس مرکز تحقیقات استان تهران تشکیل گردید با توجه به شرایط اقلیمی استان تهران در ابتدا سه زیر بخش مدیریت حوضه های آبخیز، هیدرولوژی و توسعه منابع آب و حفاظت خاک برای بخش مذکور در نظر گرفته شد در سالهای نخست پروژه ها بیشتر بر منبای تخصص و علاقه نیروهای موجود تدوین و تعریف می شد ولی در دهه اخیر گرایش تحقیقات بر اساس تحقیقات کاربردی و مشتری مدار وبر مبنای محور های ذیل  می باشد.

  محور های اصلی تحقیقاتی  بخش

  v       شناخت عوامل موثر بر فرسایش ورسوب در سطح استان تهران و البرز

  v       بهينه‌سازي روش‌هاي حفاظت خاك  در سطح استان تهران و البرز

  v       بهينه‌سازي الگوهاي مديريت جامع حوزه‌هاي آبخيز در سطح استان تهران و البرز

  v       ارزيابي و پيش‌بيني خشكسالي در سطح استان تهران و البرز    

  v       مديريت و حفاظت آبراهه‌ها و مسيل‌هادر سطح استان تهران و البرز

  v       بهینه سازی الگو های مدیریت آبخیزداری شهری در سطح استان تهران و البرز

  v       بررسی راهکار های كاهش سيلخيزي حوزه‌هاي آبخيز در سطح استان تهران و البرز

  اين بخش شامل 3 زير بخش به شرح ذيل مي باشد:

              1ـ هيدرولوژي و توسعه منابع آب: هدف كلي آن تحقيق و بررسي در زمينه هاي مهندسي آب، هيدرولوژي، هيدروليك، كليماتولوژي و سازه هاي حفاظت خاك مي باشد.

              2ـ حفاظت خاك: هدف آن تحقيق و بررسي در زمينه عوامل تخريب و فرسودگي خاك اعم از تخريب فيزيكي و شيميايي و بررسي انواع مختلف اين پديده ها، شامل: فرسايش و رسوب و شور و قليايي شدن خاك.

              3ـ مديريت آبخيزها: كه هدف آن تحقيق و بررسي و مطالعه مديريت حوضه هاي آبخيز، ارائه مديريت جامع و فراگير حوضه هاي آبخيز در قالب پروژه هاي پيشاهنگ و شاهد در شرايط مختلف اكولوژيك استان.

  امكانات:

  ـ ايستگاه تحقيقاتي و آموزشي و ترويجي پخش سيلاب در آبخوان اين ايستگاه در منطقه پاكدشت واقع و حدود 3000 هكتار وسعت دارد كه علاوه بر انجام طرحهاي تحقيقاتي متعدد و همچنين انجام فعاليتهاي بيولوژيكي انواع سازه هاي آبي مانند دهانه آبگير، دروازه هاي انتقال آب، چاههاي پيزومتري و كانالهاي آبرسان و پخش در آن وجود دارد. اين عرصه ميتواند براي مطالعات و پژوهشهاي دانشجويان رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي و حتي عمران با گرايش آب باشد.

  ـ واحد GIS كه با وجود امكانات كامپيوتري و ديجيتايزر و برخي دستگاههاي در اختيار مبادرت به رقومي كردن نقشه هاي مختلف توپوگرافيك و موضوعي و پردازش آنها در محيط GIS مي نمايد.

              در اين واحد از طرحهاي تحقيقاتي پژوهشگران از طريق ترسيم نقشه و پردازش اطلاعات جغرافيايي پشتيباني ميگردد.

              همچنين از تصاوير و داده هاي ماهواره اي جهت تهيه نقشه هاي مختلف چون كاربري اراضي و پوشش گياهي استفاده و تفسير به عمل مي آيد.

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0